آگهی مناقصه عمومی

یک مرحله ای (نوبت اول)

1- نام ونشانی مناقصه گزار: اداره کل تبلیغات اسلامی گیلان به آدرس – رشت میدان مصلی بلوار مدرس

2- نوع،وکیفیت خدمات وتضمین مورد مناقصه :

ردیف

شرح

کمیت و کیفیت

مبلغ تضمین (به ریال)

نوع تضمین

واحد

تعداد

2/090/000/000

ضمانت نامه بانکی معتبر

1

انجام امور خدماتی
و نظافت

14

26

ـــــ

ـــــ

2

نگهبانی و انتظامات

1

1

ـــــ

ـــــ

3- محل وزمان دریافت اسناد ( تحویل وگشایش پیشنهادها)

1-3-محل دریافت اسنادوارائه پیشنهادها: کلیه شرکت کنندگان می بایست از طریق سامانه تدارکا ت الکترونیکی  دولت  به نشانی www.setadiran.ir نسبت به خرید اسناد مناقصه و  ارسال کلیه پاکت ها اقدام نمایند. لازم به ذکر است در صورت عدم ثبت نام قبلی در سامانه مذکور با شماره تماس های 27313131-021 و 33251136 – 013 تماس حاصل نمایند.

به پیشنهاد های واصله خارج از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ترتیب اثر داده نخواهد شد.

دفتر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت جهت ثبت نام در سامانه:33251136-013

2-3- زمان و مهلت دریافت اسناد از تاریخ 1402/03/16 لغایت 1402/03/20 پس از انتشار اگهی نوبت اول به مدت 4 روزکاری

3-3- شرکت های واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا روز شنبه مورخه 1402/03/20 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه و اسناد را دریافت نمایند.

4-3- مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر 10روز کاری حداکثر تاتاریخ 1402/03/31 فرصت تحویل اسناد مناقصه

5-3- گشایش پیشنهادها دو روز پس از آخرین مهلت ارائه پیشنهاد روز شنبه  ساعت 10صبح مورخ 1402/04/03

4- سایر موارد:  

1-4- مناقصه گران می بایست حسب مورد دارای صلاحیت از مراجع ذیربط باشند.

2-4- سایر اطلاعات وجزئیات در اسناد مناقصه درج شود.

3-4- در کلیه اسناد مناقصه مناقصه گران مکلف به ارائه شناسه وکد پستی می باشند.

4-4- محل فعالیت وآدرس قانونی مناقصه گران می بایست درشهررشت  بوده ونوع فعالیت نیز در شهر مذکور مورد تائید می باشد.

5-4– به پیشنهاد های فاقد سپرده ،اسناد مخدوش، و مشروط و تحویل بعد از مدت انقضاء مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

انتهای پیام/

برچسب ها :