توصیه‌های امام علی علیه‌السلام به مالک اشتر

فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی

قانون دائمی نمودن ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد

قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

آیین نامه اجرائی ماده 26 قانون ارتقاء سلامت اداری

مواد91 و 92 و 93 قانون مديريت خدمات كشوری

بخشنامه در خصوص دستورالعمل اجرايی مواد 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری

آيين‌نامه پيشگيری و مبارزه با رشوه دردستگاه‌هاي اجرايی