بسمه تعالی

واگذاری مغازه جهت اجاره

مغازه ای با متراژ تقریبی 74 متر دارای برق و گاز با قیمت پایه کارشناسی دادگستری به مبلغ   95000000  ریال و بدون پیش پرداخت جهت اجاره به متقاضیان با شرایط ذیل مزایده گذاشته و واگذار می گردد قیمت پیشنهادی خود را در پاکت در بسته تا مورخ  15/5/1402  تحویل آقای جوانمرد دفتر معاون اداری و مالی نمایید شماره تلفن جهت کسب اطلاعات 09118266657

آدرس مغازه: مصلی-سازمان تبلیغات اسلامی همکف                         

آدرس اداره کل: رشت میدان مصلی اداره کل سازمان تبلیغات اسلامی

1-اولویت اجاره بین افرادی که برای کارهای فرهنگی می باشد و در غیر اینصورت متقاضیان که با رعایت شئونات اسلامی سازمان تبلیغات مطابقت داشته باشد واگذار می گردد.

2-افرادی که بالاترین پیشنهاد قیمت را داده باشند مورد قبول بوده و در هر صورت این اداره کل در انتخاب متقاضی مختار بوده و واگذار می گردد.

برچسب ها :