پویش نذر ماندگار

کمک به آزادی زندانیان جرائم غیر عمد
از محرم تا اربعین حسینی

هر مسجد و هیئت آزادی یک زندانی غیر عمد

شماره حساب بانک تجارت ۴۶۴۶
شماره کارت ۵۸۵۹۸۳۷۰۰۰۵۱۶۴۹۸

برچسب ها :