واگذاری مغازه جهت اجاره
مغازه ای با متراژ تقریبی 15 متر دارای آب   برق √    گاز     با قیمت پایه کارشناسی دادگستری به مبلغ   100000000  ریال و بدون پیش پرداخت
جهت اجاره به متقاضیان با شرایط به مزایده گذاشته و واگذار می گردد
جهت دریافت مدارک اینجا کلیک کنید یا حضوری به دفتر معاون اداری و مالی آقای جوانمرد تا پایان وقت اداری 21/12/1402 مراجعه نمایید.
جهت کسب اطلاعات  در وقت اداری با  شماره 09118266657 تماس نمایید.
آدرس مغازه: سبزه میدان اول افخرا روبه روی مسجد الجواد آدرس
اداره کل: رشت میدان مصلی اداره کل سازمان تبلیغات اسلامی
1–  هر پیشنهاد دهنده بایستی مبلغ سپرده مزایده را به شماره حساب 8176364064 یا شماره شبا  IR60120000000008176364064 نزد بانک ملت بنام سایر منابع اداره کل تبلیغات اسلامی استان گیلان واریز و همراه پاکت پیشنهادی تحویل دهد
2– به پیشنهاد مبهم و فاقد امضاء و فاقد سپرده و مخدوش و کمتر از میزان مقرر سپرده و پیشنهادهای خارج از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد
3- پس از انجام کمیسیون نسبت به احراز صلاحیت برنده مزایده اقدام و در صورت تایید صلاحیت او در کمیسیون با برنده مزایده با برنده  قرارداد  منعقد خواهد شد
4- در صورت مشخص شدن برنده نفر اول ، اگر برنده اول انصراف دهد سپرده  وی  ضبط و نفر دوم  برنده  شناخته  شده  و درصورت انصراف نفر دوم نیز سپرده واریزی وی ضبط و نفر سوم برنده خواهد شد
5- به مبلغ پیشنهادی که کمتر از مبلغ پایه و تعیین شده توسط کارشناسان داد گستری ترتیب اثر داده نخواهد شد
6-  کلیه هزینه های نگهداری و تعمیرات جزئی  بر عهده مستاجر می باشد
7- کمیسیون مزایده در رد یا قبول پیشنهادات مختار است و الویت واگذاری با فعالیت های فرهنگی و قرآنی می باشد
8- برنده مزایده بایستی در زمان عقد قرارداد با توجه به مقررات اداره کل تبلیغات اسلامی چک یا سفته معتبر برای اجاره یکساله و تخلیه در زمان قرارداد به اداره کل تحویل نماید
9- برنده مزایده 4 روز کاری پس از اعلام نتایج می تواند نسبت به عقد قرارداد اقدام کند در غیر اینصورت سپرده مزایده به نفع اداره ضبط می گردد
10– متقاضیان برای دریافت فرم های شرکت در مزایده اینجا کلیک کنید و یا به دفتر معاونت امور مالی و اداری مراجعه و نسبت به تکمیل فرم پیشنهاد قیمت اجاره اقدام نمایند
11– دریافت  اسناد و تحویل پیشنهاد از  تاریخ  15/ 12/  1402 لغایت  21/ 12/  1402  به دفتر معاون اداری و  مالی  مراجعه و تحویل نمایند
12– پیشنهادات رسیده ساعت 10 صبح  مورخ  23/  12 /  1402 بازگشایی می شود
13– تخلف از هریک از شرایط مندرج قرارداد موجب فسخ در بقیه مدت خواهد بود و مستاجر موظف است طبق شرایط موجر ملک را تخلیه یا برابر شرایط اعلامی اداره اقدام کند 
برچسب ها :