یک مرحله ای (نوبت اول)

۱- نام ونشانی مناقصه گزار: اداره کل تبلیغات اسلامی گیلان به آدرس – رشت میدان مصلی بلوار مدرس

۲- نوع،وکیفیت خدمات وتضمین مورد مناقصه :

ردیف شرح کمیت و کیفیت مبلغ تضمین (به ریال) نوع تضمین
واحد تعداد ۲/۳۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ضمانت نامه بانکی معتبر
۱ انجام امور خدماتی
و نظافت
۱۲ ۲۱ ـــــ ـــــ
۲ نگهبانی و انتظامات ۱ ۱ ـــــ ـــــ

۳- محل وزمان دریافت اسناد ( تحویل وگشایش پیشنهادها)

1-3-محل دریافت اسنادوارائه پیشنهادها: کلیه شرکت کنندگان می بایست از طریق سامانه تدارکا ت الکترونیکی  دولت  به نشانی www.setadiran.ir نسبت به خرید اسناد مناقصه و  ارسال کلیه پاکت ها اقدام نمایند. لازم به ذکر است در صورت عدم ثبت نام قبلی در سامانه مذکور با شماره تماس های 27313131-021 و 33251136 – 013 تماس حاصل نمایند.

به پیشنهاد های واصله خارج از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ترتیب اثر داده نخواهد شد.

دفتر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت جهت ثبت نام در سامانه:۳۳۲۵۱۱۳۶-۰۱۳

۲-۳- زمان و مهلت دریافت اسناد از تاریخ 1403/03/05 لغایت 1403/03/08 پس از انتشار اگهی نوبت اول به مدت ۴ روزکاری

۳-۳- شرکت های واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا روز شنبه مورخه 1403/03/08 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه و اسناد را دریافت نمایند.

۴-۳- مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر ۱۰روز کاری حداکثر تاتاریخ 1403/03/22 فرصت تحویل اسناد مناقصه

۵-۳- گشایش پیشنهادها دو روز پس از آخرین مهلت ارائه پیشنهاد روز شنبه  ساعت 10 صبح مورخ 1403/03/26

۴- سایر موارد:  

۱-۴- مناقصه گران می بایست حسب مورد دارای صلاحیت از مراجع ذیربط باشند.

۲-۴- سایر اطلاعات وجزئیات در اسناد مناقصه درج شود.

۳-۴- در کلیه اسناد مناقصه مناقصه گران مکلف به ارائه شناسه وکد پستی می باشند.

۴-۴- محل فعالیت وآدرس قانونی مناقصه گران می بایست درشهررشت  بوده ونوع فعالیت نیز در شهر مذکور مورد تائید می باشد.

۵-۴– به پیشنهاد های فاقد سپرده ،اسناد مخدوش، و مشروط و تحویل بعد از مدت انقضاء مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

برچسب ها :